صفحه نخست » کانون ویژه


کانون ویژه که توسط تعدادی از هنر جویان دوره های پیشین و با حمایت و مدیریت مدرسه ویژه تشکیل یافته است، بر آن است که با هدف ارتباط مستمر و سازنده با هنر جویان، اساتید و علاقه مندان در حوزه های آموزشی ، همواره پلی باشد میان مدرسه ویژه ، هنرجویان، اساتید و دوستداران آن .

کلیه هنر جویانی که تاکنون در کلاسهای مدرسه ویژه شرکت کرده و یا در آینده شرکت می کنند، هم چنین کلیه اساتید مدرسه ، عضو این کانون می باشند که امید است با ارتباطات موثر و سازنده راه گشای نا رسائیهای احتمالی باشد .