جلسات داوری آثار هنرجویان


جلسات داوری آثار هنرجویان دوره دوم "پایه و اصول گرافیک 89/88" در ترم اول برای دو درس کارگاهی
"طراحی" و "فرم1" در تاریخ های 2/7/88 و 16/7/88 با حضور اساتید این دروس ؛ آرش رادکیا و مریم کهوند و چند تن از اساتید دیگر در مدرسه ويژه برگزار شد .
نمایندگان هنرجویان در نشست شورای اساتید این دوره در تاريخ 12/7/88 حضور یافته و در خصوص مباحث آموزشی گذشته، کاستی ها و نارسائی های احتمالی و هم چنین برنامه های ترم های پیش رو به بحث و گفت و گو پرداختند .

نشست شورای اساتیدداوری آثار هنرجویان کارگاه طراحیداوری آثار هنرجویان کارگاه فرم1