فراخوان و فرم شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر"موسسه خیریه محک"