برنامه کلاس های ترم زمستان
برنامه کلاس های ترم زمستان
مدرسه ویژه 19 عنوان درسی مستقل را غیر از دوره های پیوسته یکساله (پایه و اصول طراحی گرافیک / مدیریت تبلیغات / فیلمسازی انیمیشن) برای ترم آموزشی زمستان 88 برنامه ریزی کرده است.
این ترم از 12 دی ماه آغاز شده و به مدت 9 هفته تا پایان سال 1388 ادامه خواهد داشت.