نشستهای ترم زمستان مدرسه ویژه برگزار شد.
مدرسه ویژه در راستای برنامه ریزی شروع ترم جدید آموزشی خود و در جهت ارتباط نزدیک تر هنرجویان و اساتید مدرسه اقدام به برگزاری 10 نشست آزاد در روزهای یکم، دوم، سوم و دهم دیماه نمود.
هنرجویان برای آشنایی بیشتر با دروس آموزشی ارایه شده در ترم زمستان و برای انتخاب درس مناسب با نیاز حرفه ایشان در این نشستها شرکت نموده و پس از بررسی موضوع های ارایه شده توسط اساتید با طرح پرسشهای خود به بحث و گفتگو پرداختند.
لازم به ذکر است نشستها طبق برنامه ارایه شده در همین بخش تازه ها برگزار شد.