ارائه پروژه نهائی در دوره اول مدیریت تبلیغات

روز شنبه 26 دی ماه، آخرین جلسه داوری از پروژه های دانشجویان دوره اول مدیریت تبلیغات در درس و کارگاه IMC (ارتباطات منسجم بازاریابی) در مدرسه تخصصی ویژه برگزار شد.
دانشجویان این دوره در پروژه نهایی خود و در قالب سه گروه، کار بر روی سه محصول واقعی در بازار (اسپری اکسیژن فومن شیمی، اسپری سپر فومن شیمی و چای زعفرانی سحرخیز) را تجربه کردند. این جلسه با حضور اساتید؛ شهرزاد اسفرجانی، نژده هوانسیان، علی قدس و صبا کامکار برگزار شد و طی آن دانشجویان به ارائه و دفاع از پروژه خود پرداختند.
پس از این جلسه و رفع ایراد های نهایی، دانشجویان خود را آماده می کنند تا در حضور مشتری، پروژه خود را ارائه دهند.
گفتنی است جلسه ارزیابی نهایی با حضور آقایان؛ صالحی (مدیر بازاریابی شرکت فومن شیمی) و فرزاد سحرخیز (مدیر فروش شرکت زعفران سحرخیز) به همراه همکارانشان و اساتید ویژه برگزار خواهد شد.