کارگاه آموزشی کاربردهای گرافیکی خط و خوشنویسی برگزارشد.
روز جمعه 30بهمن کارگاه آموزشی کاربردهای گرافیکی خط و خوشنویسی توسط کورش قاضی مراد در آموزشگاه ویژه برگزارشد.
دراین کارگاه یکروزه که با حضور هنرجویان دوره پایه و اصول گرافیک ودیگر هنرجویان ویژه همراه بود شرکت کنندگان با راهنمایی استاد کورش قاضی مراد مشغول به کار شدند.آثار تولید شده در این کارگاه در جلسه دیگری توسط هنرجویان اسکن خواهد شد و به وسیله نرم افزارهای گرافیکی آثار تکمیل و آماده عرضه می شوند.