پایان دوره کارگاه آموزشی «رودخانه و شهر»
مدرس این کارگاه، مجید عباسی است که از ابتدای ترم زمستان 88، کار خود را با حضور 16 هنرجوی طراحی گرافیک آغاز کرد. پوسترهای طراحی شده در این کارگاه توسط؛ مجید عباسی، امراله فرهادی و نمایندگان هنرجویان شرکت کننده در کارگاه (3 نفر) داوری شد که برای نفرات اول تا سوم جوایزی از طرف بنیاد ممیز و مدرسه ویژه تعلق می گیرد.
کلیه پوسترهای این کارگاه نیز برای شرکت در مسابقه ویژه ای با همین عنوان به فرانسه ارسال خواهد شد.
مسابقه طراحی پوستر/عکس و فیلم کوتاه با موضوع «رودخانه و شهر» که مدیریت آن را «تیری سرفیس» بر عهده دارد، در بهار سال آینده در فرانسه برگزار می شود. هیئت داوران از میان آثار ارسال شده تعداد 30 پوستر/30 عکس و پانزده فیلم کوتاه را انتخاب و به نمایش می گذارند که جوایز نقدی و نشان های افتخار آن را نیز اهدا خواهند کرد.