پرشیانیسیمو در دانشگاه قبرس

پرشیانیسیمو، موضوع نمایشگاهی از پوسترهای طراحان گرافیک ایران به انتخاب مجید عباسی است که پیش از این در پائیز 88 در موزه هنرهای معاصر فورت کالینز در کلرادو بر پا گردید. علاوه بر پوسترهای یاد شده، مجید عباسی مجموعه ای از آثار خود را نیز به طور جنبی در دانشگاه ایالتی کلرادو به نمایش گذاشته و با موضوع «اصالت و طراحی گرافیک امروز ایران» سخنرانی کرد.
بر اساس پروتکل همکاری های فیمابین مدرسه ویژه و دانشگاه EMU (قبرس)، پوسترهای مجموعه پرشیانیسیمو به همت مجید عباسی از تاریخ 9 فروردین تا 27 فروردین (29 مارس تا 16 آوریل) در دانشگاه یاد شده به نمایش گذاشته می شود. در جریان این نمایشگاه نیز، مجید عباسی با موضوع یاد شده برای دانشجویان دانشگاه قبرس سخنرانی خواهد کرد.