سیصدو شصت و پنج روز تجربه

نمایشگاه آثار هنرجویان مدرسه ویژه
آثار منتخب سال 1388
گالری ویژه اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب هنرجویان ویژه نموده است.این نمایشگاه که از 21اسفند88 برقرار است شامل آثار هنرجویان دوره یکساله پایه و اصول گرافیک/اساتید:مریم کهوند/مریم خونساری /کارگاههای: تصور وحروف فارسی/استاد: فرهاد فزونی/خلاقیت و ساماندهی تصویر/استاد:طاهره محبی تابان/ کارگاه آموزشی exlibris(یا برچسب مالکیت کتاب) /اساتید:سنیه چاوش اوغلی و امیت ایناتچی/Motion Graphic/استاد:رضا علوی می باشد.لازم به ذکر است این نمایشگاه تا 20 فروردین 89 برقرار می باشد.