مراسم نمایش فیلم هلوتیکا در مدرسه ویژه برگزار شد.
این مراسم با حضور مریم کهوند و مجید عباسی و هنرجویان مدرسه ویژه همچنین گروهی ازعلاقه مندان هنر گرافیک برگزار شد.
در این مراسم که ساعت 17.30 روز شنبه 18 اردیبهشت در محل آموزشگاه برگزار شد ابتدا مجید عباسی خلاصه ای از تاریخچه فونت هلوتیکا را برای حاضران بازگو نمودند و پس از آن فیلم مستند هلوتیکا به نمایش درآمد. بعد از از نمایش فیلم مریم کهوند و مجید عباسی به سؤالات هنرجویان پاسخ دادند.