نشستهای آزاد ترم تابستان مدرسه ویژه 89
نشستهای آزاد مدرسه ویژه در روزهای 9و10 تیر ماه 89 به شرح زیر برگزار می شود.