کارگاه یکروزه قدرت ارتباطات و مهارتهای ارائه در مدرسه ویژه برگزارشد.
در این کارگاه آموزشی یک روزه، مجموعه مهارت های لازم برای ارائه و دفاع از ایده ها برای ارائه به مشتری به چالش گذاردهشد.
هنرجویان با شرکت در این کارگاه آموختند که چگونه؛
- از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند.
- چگونه از مهارت های فن بیان بهره ببرند.
- به بهترین نحو افکارشان را بیان کنند
- یک ارتباط موثر برقرار کنند.