کارگاه آموزشی یک روزه "تفکر راهبردی و ایده پردازی"
کارگاه آموزشی یک روزه "تفکر راهبردی و ایده پردازی"
کارگاه آموزشی یک روزه، تفکر راهبردی و ایده پردازی روز دوشنبه 11/5/89 با حضور استاد نژده هوانسیان برای دانشجویان دوره اول و دوم مدیریت تبلیغات در مدرسه ویژه برگزار شد.
این کارگاه براساس نیاز دانشجویان و در راستای تکمیل برنامه های آموزش حرفه ای این دوره تشکیل گردید.
تعاریف " استراتژی " از نقطه نظرگاههای مختلف، مهارت های تفکر استراتژیک و تکنیک های برگزاری" اتاق فکر" ویا "طوفان فکری "(brain storming) بر اساس مدل IDEOs practice از جمله مباحث اصلی این کارگاه بوده که با تشریح نمونه های گوناگون و تمرین های گروهی کارآمد به سرانجام رسید.
براساس برنامه ریزی های شورای طرح و برنامه، تقویت مفاهیم استراتژیک در ذهن دانشجویان جز اصلی¬ترین موضوعاتی است که با توجه و تمرکز بیشتر در دوره سوم بدان پرداخته خواهد شد.