نشست کرسی
مدرسه ویژه روز پنجشنبه هفتم مردادماه، شاهد نشست بررسی وضعیت قلم های فارسی با عنوان «کرسی» بود. در این نشست که به همت هفته نامه تحلیلی-پژوهشی گرته و مدرسه ویژه برگزار شد، مسعود سپهر، مریم کهوند و دامون خانجانزاده شرکت داشتند. باباوند دبیر این نشست در ابتدای برنامه گفت: «این سلسله برنامه از این پس هرماه با موضوع پرونده جاری هفته نامه گرته برگزار خواهد شد.»
فرهود مقدم(طراح قلم فرهود) که بنا بود در این برنامه حاضر باشد به علت مشکلی، در جلسه حاضر نبود و خانجانزاده با رونمایی قلمی که برای مدرسه ویژه طراحی کرده است، بخش اول برنامه را به انجام رساند.
دومین بخش این نشست که به گفت و گوی مهمانان اختصاص داشت با سخنان استاد سپهر آغاز شد. محور اصلی این بخش وضعیت آموزش طراحی قلم در دانشکده های هنری ایران بود. مسعود سپهر، نداشتن رویکرد پژوهشی و فقدان شیوه مدون برای تدریس را مهمترین مشکلات آموزش طراحی قلم در ایران دانست.
مریم کهوند آموزش در دانشکده ها را سلیقه ای و بدون برنامه دانست و پیشنهاد داد که آموزش با کار گروهی همراه باشد. وی اشاره کرد که گروه های دانشجویی می بایست کار خود را در کلاس ها بر بازطراحی قلم های موجود و یا طراحی تک حرف ها متمرکز کنند تا کارها به نتیجه درخور برسد.
خانجانزاده مهمترین معضل آموزشی را یکی بودن سرفصل خوشنویسی و طراحی حروف دانست. خانجانزاده تاکید کرد که خط نستعلیق بستر مناسبی برای آموزش طراحی فونت نیست و به همین دلیل بیشترین قلم های خوب بر اساس نسخ طراحی شده اند.