آغاز سومین دوره تخصصی یکساله مدیریت تبلیغات در مدرسه ویژه پاییز 89
مدرسه ویژه در ادامه برگزاری دو دوره موفق بزودی سومین دوره تخصصی یکساله مدیریت تبلیغات را آغاز می کند.