آغاز دوره تخصصی فشرده 6ماهه تصویرسازی
18 مهر ماه 89 دوره تخصصی فشرده 6 ماهه تصویرسازی مدرسه ویژه آغاز می شود.
مدرسه ویژه با هدف تربیت هنرمندان جوان تصویرگر اقدام به برگزاری دوره تخصصی فشرده تصویر سازی نموده است و قصد دارد در این دوره با آموزش کلیات مفاهیم، بنیادهای نظری، روش ها و تکنیکهای تصویرسازی ، سامان بخشی و تکمیل آموزه های پراکنده ، پس از کشف استعداد و گرایش های شخصی آنان را آماده ورود به عرصه تخصصی نماید.
چگونگی و زمانبندی ثبت نام به شرح زیر می باشد: