دوره 6 ماهه مدیریت هنری نشر
دانشجویان طراحی گرافیک در سالهای آخر دانشگاه یا پس از فارغ التحصیلی، هنگامی که می خواهند وارد کار حرفه ای شوند، غالباً گرفتار مشکلاتی می شوند که ناشی از عدم شناخت کافی از دنیای حرفه ای کار و نداشتن تخصص نسبی در آن زمینه است.
امروز مدرسه میژه با توجه به این نیاز و ضرورت های آن، دوره 6 ماهه مدیریت هنری نشررا طراحی و برنامه ریزی کرده است.
مهلت ثبت نام برای مصاحبه: یکشنبه 11 مهرماه
ثبت نام نهایی: حداکثر شنبه 17 مهر ماه
شروع دوره:سه شنبه 20مهر 89