نشستهای ترم پاییز89مدرسه ویژه
نشستهای آزاد ترم پاییز مدرسه ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 7و8 مهرماه برگزار می شود.