میراث ماندگار
نگارخانه ويژه، از روز جمعه ۹ مهرماه ۸۹ بيش از ۵۰ پوستر از پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به انتخاب ابراهيم حقيقی به مدت يک هفته به نمايش می گذارد.
اين پوسترها از ميان بيش از ۴۰۰ پوستر که آذين فرمندی طی دو سال برای پايان نامه دانشجويی خود با عنوان «جستاری در پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» گردآوری کرده، انتخاب شده اند و برای اولين بار در يک جا به نمايش گذاشته می شوند.
نمايشگاه پوسترهای کانون گزيدهای است از آثار : مرتضی مميز، نورالدين زرين کلک، عباس کيارستمی، فرشيد مثقالی، علی اکبر صادقی، ابراهيم حقيقی، مصطفی اوجی، امير نادری،پرويز نادری، بهرام خائف، محمد رضا عدنانی، پرويز محلاتی، محمد رضا دادگر، بهزاد غريب پور، ابوالفضل همتی آهوئی، بهراد امين سلماسی، مهشيد مهاجر، مريم رحمتی اوينی، سودابه آگاه، هوشنگ محمديان، احمد اسبقی، شاپورحاتمی، کوروش پارسا نژاد و مريم خونساری. هفته نامه الکترونيکی تحليلی، پژوهشی گرته نيز در همکاری با اين رويداد، از روز شنبه ۲۷ شهريور، پرونده ای را با عنوان «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» باز کرده که به بررسی و تحليل عملکرد کانون از ابتدای پيدايش آن می پردازد.
اين نمايشگاه اولين بخش از سلسه برنامه هایی است که «مدرسه ويژه» به مناسبت گرامی داشت «۵ سال مطالعه، برنامه ريزی و آموزش» خود تا پايان اسفند ماه ۸۹ برگزار می کند.