آغاز ثبت نام برای کلاسهای ترم بهار مدرسه ویژه
آغاز ثبت نام برای کلاسهای ترم بهار 1390 مدرسه ویژه آغاز شد.لازم به ذکر است ترم جدید از20 فروردین 90آغاز خواهد شد، برنامه روزانه و ساعت مربوط به عناوین درسی به شرح زیر می باشد: