افتتاح نمایشگاه سپید مشق در گالری ویژه
در خط می باشد. آثار ارایه شده در این نمایشگاه ماحصل دوره آموزشی طراحی فرم و فضا
این دوره زیر نظر استاد کوروش قاضی مراد برگزار گردیده است.