برنامه نشست های آزاد تخصصی بهار
پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر- (طاهره محبی تابان)- ساعت 15
دیزاین، ابزار جست وجوی کاربردی - به شیوه بازل سوئیس- (پگاه احمدی)- ساعت 16
جست وجوی فرم و فضا در خط فارسی- (کوروش قاضی مراد)- ساعت 17
طراحی، برنامه ریزی و خلق کمپین تبلیغاتی- (امراله فرهادی- شهرام سیف هاشمی)- ساعت 18