نشست آزاد با محمودرضا بهمن پور
نشست آزاد، سخنرانی و گفت و گو با محمود رضا بهمن پور
«مدير موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر»
سه شنبه 3 خرداد - ساعت 11 صبح

حضور هنرجويان مدرسه ويژه در اين نشست آزاد است