جلسه داوری درس تصویر و حروف فارسی1
جلسه داوری درس تصویر و حروف فارسی1
«استاد فرهاد فزونی»

داوری کارهای هنرجویان دوره سوم یکساله پایه و اصول طراحی گرافیک برای درس «تصویر‏و‏حروف فارسی1» توسط استاد فرهاد فزونی روز دوشنبه 2 خرداد 1390 در مدرسه ویژه برگزار شد.
این هنرجویان که ترم سوم این دوره یکساله را پشت سر می گذارند، آموخته های خود را از این درس طی 9جلسه با استاد فرهاد فزونی با ارائه کارهای خود به نمایش گذاشتند.