تمديد مهلت ثبت نام براي: کارگاه آموزشي تصويرسازي با استاد«عليرضا گلدوزيان»
- اين کارگاه در روزهاي سه شنبه 3/24 و 1390/3/31 از ساعت 9:30 صبح تا 5 عصر در مدرسه ويژه برگزار مي شود.

- موضوع کارگاه: انتخاب آزاد از يکي از شعرهاي «احمدرضا احمدي» توسط هنرجو است که بتواند به خوبي با آن ارتباط برقرار کرده و تصويرسازي مناسب را ارائه دهد.

- انتخاب مواد، تکنيک و ابزار براي هنرجويان آزاد بوده و مي بايست در روز آغاز کارگاه اتودهاي خود را به استاد ارائه دهند.

- مدرسه ويژه اميدوار است که در صورت دست يابي به نتايج رضايت بخش از اين کارگاه و تأييد شوراي محترم آموزشي، اين مجموعه آثار را در يک کتاب به چاپ برساند.

- مهلت ثبت نام: پايان روز شنبه 90/3/21