چرا Before Effects ؟
سـرعت ارتباطات در50 سال اخيـر به اندازه 5000 سال قبـل ازآن رشـدكرده اسـت. دردنيـاي ارتباطات جديـد با پيشـرفت تكنولـوژي، هـرروز رسـانه هاي جديـدي ظـهور مي كننـدكه ازجمـله آنها رسانـه هاي تعاملـي ) Interactive Medias (مي باشـند. Motion Graphics ازجمـله ابزارهاي انتقـال پيـام واطلاعـات در رسانـه هاي جديـد مي باشـد.
تـلاش (( شـهرفرنـگ )) درآموزش وشناساندن ايـن مقـوله ايـن بار منجـربه شـكل گيـري دوره ي پيشـرفته Motion Graphics در (( آموزشـگاه ويـژه )) گرديـد.
دوره ي Before Effects در20 جلسه به صـورت تئـوري، كارگاهـي و نـرم افـزار براي گـروه هاي ذيـل توصـيه مي گـردد :
1) طراحـاني كه در رشـته هاي مختـلف مشغول به فعاليـت هستند.
2) دانشـجويان و فارغ التحصيلان رشـته هاي گرافيـك، ارتباطات و ديجيـتال مديـا.
3) افـرادي كه درپـروژه هاي فيـلم سـازي، برنـامه سازي تلويزيوني و تبليـغات رسـانه اي فـعال مي باشـند.
از آنجـايي كه ايـن دوره درسـطح پيشـرفته برگـزار مي گـردد، لذا پيـش نيازهاي نرم افزاري نظيـر
Adobe After Effects و Adobe Photoshop و دانسـتن مبانـي ديزاين ضـروري مي باشـد. علاقمنـدان با داشـتن شـرايط فـوق مي تـوانند با ارائـه رزومـه و شـركت درمصـاحبه حضـوري پس ازكسـب حداقـل نمـره در دوره شـركت نمايند.
مدرسيـن دوره ي Before Effects :
عمـارعيـسي پـور - بابـك معدنـدار - اميـرعلـوي