کارگاه يک روزه نيکلاس تراکسلر با حضور 30 هنرجو در مدرسه ی ويژه برگزار شد
در اين کارگاه که از ساعت 10 صبح شنبه 19 آذرماه آغاز شد ابتدا تراکسلر موضوع کار را که رسيدن از نظم به بي نظمي بود با هنرجويان درميان گذاشته و درباره ساختار در يک اثر گرافيکي و اهميت آن صحبت کرد و تا ساعت 12 به آنان فرصت داد که با ابزار و تکنيک های آزاد کار هايشان را ابتدا با ساختاری منظم و منسجم در ابعاد 20*20 ارائه کنند.
پس از بررسی و ارزيابی بخش اول، بار ديگر، از آنان خواست تا در فرصتی 2 ساعته همان ساختار منظم را با حفظ المان های تصويری اش به کاری بی نظم و گسترده توسعه دهند.
تراکسلر در پايان اين کارگاه، پس از بررسی يک به يک آثار هنرجويان، بهترين های اين تلاش را به شرح زير انتخاب کرده و به هر کدام يکی از پوسترهای امضاء شده خود را اهداء کرد.
آيرين غريب پور - سبا لعل محمدی - فاطمه لاله خواه - ساناز سلطانی - محيا کتابچی