نشست تخصصی Motion Graphics پیشرفته
سـرعت ارتباطات در50 سال اخيـر به اندازه 5000 سال قبـل ازآن رشـدكرده اسـت. دردنيـاي ارتباطات جديـد با پيشـرفت تكنولـوژي، هـرروز رسـانه هاي جديـدي ظـهور مي كننـدكه ازجمـله آنها رسانـه هاي تعاملـي ) Interactive Medias (مي باشـند. Motion Graphics ازجمـله ابزارهاي انتقـال پيـام واطلاعـات در رسانـه هاي جديـد مي باشـد.

نشست تخصصی Motion Graphic با هدف آشنايي بیشتر علاقه مندان با اهداف و موضوعات مطرح شده در اين دوره برگزار می شود