7 شب با صد سال پوستر سینما
نشر نظر با همکاری مدرسه ی ويژه نمایشگاهی از پوسترهای منتخب سینمای ایران را در نگارخانه ويژه برگزار می کند.
گشایش : جمعه 9 دی ماه از 17 20
نمايشگاه تا 16 دی ماه از ساعت 9 19 برای بازدید علاقه مندان برقرار است.