دفترهای یادداشت با طراحی و صحافی خاص
استوديو طراحى و صحافى بند مجموعه اى از صحافي هاى ژاپنى، دفترهاى يادداشت و سررسيد نامه هزار و سيصد و نود و يك خود را در مدرسه ويژه به نمايش مى گذارد.
امكان خريد يا سفارش از ١٨ اسفند ٩٠ ميسر مى باشد.