دوره پیوسته چیدمان تصویر و نوشتار
زیر نظر محمد رضا عبدالعلی
نشست آزاد: چهارشنبه 7 تیرماه 1391| ساعت 17
هر دوره شامل 9 جلسه، کارگاه 3 ساعته