ناگفته های چاپ، پیش از چاپ و پس از چاپ با محمد صحرادی
نشست آزاد| سه شنبه| 6تیرماه| ساعت 16 الی17
شروع دوره| دوشنبه| 19 تیرماه| ساعت 16 الی 18