هنرجويان محترم ؛
مدرسه ی ويژه روزهای سه شنبه هفتم، چهارشنبه هشتم و پنج شنبه نهم شهریور ماه تعطیل می باشد.