دوست و همکار ارجمند آقای سعید باباوند
درگذشت برادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت می گوئیم
مدرسه ی ويژه