دوره طنز پردازی و کارتون مطبوعات
مدرسه ی ويژه با همکاری ماهنامه خط خطی برای نخستین بار برگزار می کند.
سرپرست دوره : کیارش زندی
شورای طرح و برنامه : امین مویدی، علی درخشی، هادی حیدری، نیما دهقانی، مسعود مرعشی، سوشیانس شجاعی فرد
نشست آزاد معرفی دوره : پنج شنبه 6 تیرماه 1392 ساعت 5 عصر