يک روز ويژه با «علیرضا مصطفی زاده » از نزديک
چهارمين نشست از سلسله نشست های آزاد مدرسه ی ويژه در سال 1392، عصر روز جمعه 28 تير ساعت 5 برگزار می شود.

در اين نشست بهرام کلهرنيا و علی افسر پور با عليرضا مصطفی زاده به گفت و گو و نقد و نظر خواهند پرداخت.
هم چنين 30 اثر از اين هنرمند در نگارخانه ی ويژه به نمايش در می آيد.