هداياي استاد کاتوزيان به هنرجويان مدرسه ي ويژه

چندي پيش کامران کاتوزيان استاد پيشگام طراحي گرافيک و ارتباطات و تبليغات کشورمان، بيش از 250 جلد از کتاب هاي ارزشمند و کمياب کتابخانه خود را براي بهره برداري مدرسان و هنرجويان مدرسه ي ويژه اهدا کردند.
استاد کاتوزيان از آغاز شروع به کار مدرسه ي ويژه، دوشادوش بسياري از پيشگامان و طراحان گرافيک نامدار کشور، همواره توجه و حساسيت خاصي نسبت به روند برنامه ريزي و پيشرفت آموزشي مدرسه داشته و با حضوردر برخي از جلسات شورا، رهنمودها و راه کارهاي ارزشمندي را ارائه نمودند.
شوراي سياست گزاري، طرح و برنامه ي آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي ويژه به نمايندگي از طرف هنرجويان، مدرسان و دست اندرکاران آموزشي کشور، اين توجه و رفتار شايسته ي استاد کاتوزيان را صميمانه ارج نهاده و براي ايشان سلامتي و توفيق آرزومند است.