گزارش نشست آزاد کارگاه چاپ و دانش پیش از چاپ
نشست آزاد چاپ و دانش پیش از چاپ در تاریخ28 آذرماه 92 با حضور محمد صحرادی در مدرسه ی ویژه برگزار شد.
در ابتدا محمد صحرادی از اهمیت استانداردسازی در حوزه صنعت چاپ و لزوم آن گفت و از گردش کار ISO 12647 که توسط گروه Print Promotion ( فعال در صنایع تبدیلی کاغذ و توسعه صنعت چاپ در کشور آلمان ) بصورت نمودار تصویری تدوین شده بود ، استفاده کرد، تا به صورتی سهل و آسان مراحل و سیلابس درسی خود را به حاضرین انتقال دهد ، عناوین کلی نمودار از آغاز آن عبارت است از :مشتری و اخذ و ثبت سفارش ، نشررومیزی آماده سازی و اجرای طرح برای تولید ، ساخت فایل PDF و کنترل پیش از تولید ، مدیریت رنگ و پردازش تصویر ، پروف رنگی و ابزاردقیق مانیتور، مونتاژ الکترونیک فرم ، پروف و کنترل فرم و صحافی ، برآورد قیمت ، چاپ و کاغذ و تولید ، چاپخانه و ماشین چاپ ، عملیات تکمیلی و پس از چاپ .
شرکت کنندگان در این دوره با علم به اینکه نرم افزارهای مرتبط با طراحی را به درستی فراگرفته‌اند خود را برای مقابله با چالش‌های تولید و نظارت بر آن آماده می سازند .