نشست آزاد دوره شش 6ماهه‌ی آنتی تکنيک
نشست آزاد دوره شش 6ماهه‌ی آنتی تکنيک «خلق تصويرسازی قائم به ايده‌»
سرپرست دوره : مرتضی زاهدی
شورای طرح و برنامه : امراله فرهادی - مرتضی زاهدی - مهدی فرهاديان - علی خدايي - محسن احمدوند.
پنج شنبه 17 مهر ساعت 18 - 19