برنامه ی نشست های آزاد ویژه ـ زمستان ۹۳
برنامه ی نشست های آزاد ویژه

سه شنبه ۹ دی
فراتر از تصویر / مدرس: ساسان پناهی / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
چاپ و دانش پیش از چاپ / مدرس: محمد صحرادی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷

چهارشنبه ۱۰ دی
لذت بی پایان طراحی جلد کتاب / مدرس: کیانوش غریب پور / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
لابراتوار تایپوگرافی / مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷
هماهنگی موضوع با اثر / مدرس: ساعد مشکی / ساعت: ۱۹ ـ ۱۸


پنج شنبه ۱۱ دی
کسب و کار طراحی گرافیک و تبلیغات / مدرس: ماندانا آینه چیان / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
کمپین تبلیغاتی / مدرسین: امراله فرهادی ـ شهرام سیف هاشمی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷

عکاسی پایه/ مدرس: بابک فروتنی / ساعت: ۱۹ ـ ۱۸
فتوژورنالیسم / مدرس: اسماعیل عباسی / ساعت: ۲۰ ـ ۱۹