نشست های آزاد پنج شنبه ۱۱ دی
کسب و کار طراحی گرافیک و تبلیغات / مدرس: ماندانا آینه چیان / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
کمپین تبلیغاتی / مدرسین: امراله فرهادی ـ شهرام سیف هاشمی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷
عکاسی پایه/ مدرس: بابک فروتنی / ساعت: ۱۹ ـ ۱۸
فتوژورنالیسم / مدرس: اسماعیل عباسی / ساعت: ۲۰ ـ ۱۹