دوره پیوسته ی آرت انیمیشنزیبایی مفهومی پیچیده و انتزاعی است
اما«زیبـایی شـناسی» یـک شیـوه ی نـگاه اسـت. قابلیـتی اسـت برای درک بهـتر هـر آنچـه می بینیم. دوره تخصـصی «آرت انیمیشن» تلاشی است در راستای آمـوزش پروسه ی خـلاقِ ساخـت انیـمیشن با رویکردی زیـبایـی شـناسـانه. شـیوه ی پیـش رونـده ایـن دوره متُـد کـارگـاهی اسـت. در قـالب گـروه هایی متشـکل از تـخصص هایی کـــه هنـرجـو خـود انتـخاب کـرده؛ و در جهـت سـاخت یـک فیـلم انیـمیشن کوتاه به عنـوان پـروژه پـایـانی.
مخـاطبان ایـن دوره عـلاقه مندانی هستند کـه نـگاه فانتزی و خـلاقه به دنیای اطراف شان را دوست دارند و در جست و جـوی خـلاقیت و نـوآوری های شخصی هستند. کسانی کـه به انـبوه نـرم افـزارهای موجـود در بازار فقـط به شـکل ابـزاری نـگاه می کـنند کـه با آنـها می توانـند شیوه نگاهشان به جهان را نمایش دهند. کسانی که تصمیم دارند با نگاهی هنرمندانه با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا شده و آرام آرام حـرفه ای شـوند

پیش نیازهای دوره:
علاقه مندی، آشنائی وگرایش به رشته ها ی مختلف هنرهای تجسمی و نرافـزارهـای مرتـبط
ابزارها و لوازم مورد نیاز:
تبلت و قلم نوری، لپ تاپ با قابلیت توانائی مناسب برای کار؛ انیمیشن، مدلینگ کاراکتر و انیمیتینگ ۳ بعدی.
با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره دارای ضابطه ها و شرایط ویژهای اسـت که با مصاحبه حضوری و ارزیابی حرفـه ای توسط اعضـای شورای طرح و برنامه تحقق مییابد. کشف استعدادها، ذوق و علاقه هنرجویان از شاخصه های اصلی این ارزیابی تخصصی است که امید است به همت پذیرفتـه شدگان به شکوفائی و بهره وری برسد

نشست آزاد: پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ساعت: ۵ عصر

شورای طرح و برنامه: امیر افشار | نوروز عباسی | امراله فرهادی | اسحاق مومنی
سرپرست دوره: امیر افشار