نشست های آزاد سه شنبه 18 فروردین ماه
فراتر از خلاقیت در تصویر
مدرس: ساسان پناهی / ساعت : 18 _ 17عکاسی پایه
مدرس: بابک فروتنی / ساعت: 19 _ 18فتوژورنالیسم
مدرس: اسماعیل عباسی / ساعت: 20 _ 19