نشست های آزاد چهارشنبه 19 فروردین ماه
کارگردانی موشن گرافیک
مدرس: عمار عیسی پور / ساعت: 18 - 17چاپ و دانش پیش از چاپ
مدرس: محمد صحرادی / ساعت: 19 - 18رنگ شناسی و مدیریت رنگ در دنیای دیجیتال
مدرس: مانی نورایی / ساعت: 20 - 19