نشست های آزاد پنج شنبه 20 فروردین ماه
تیپ شناسی شخصیت در کسب و کار گرافیک و تبلیغات
مدرسین: پدرام طالبی - تینا ملکی / ساعت: 18 - 17کسب و کار تبلیغات و طراحی گرافیک
مدرس: ماندانا آینه چیان / ساعت: 19 - 18کمپین تبلیغاتی
مدرسین: امراله فرهادی - شهرام سیف هاشمی/ ساعت: 20 - 19