نشست های آزاد پنج شنبه 27 فروردین ماه
تاریخ طراحی گرافیک جهان
مدرس: آریا کسایی / ساعت: 17 - 16دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک
سرپرست دوره: امراله فرهادی / ساعت: 18 - 17دوره ی تخصصی Art Animation
سرپرست دوره: امیر افشار / ساعت: 20 - 18