آغاز 2 دوره تخصصی در مدرسه ی ویژه
آغاز دوره ی 6 ماهه ی «تخصصی جامع چاپ»
پنج شنبه 30 مهرماه _ از ساعت 2 بعد از ظهر
مدرسان : مسعود نجات - مانی نورائیآغاز دوره ی 3 ماهه ی « مدیر خلاقیت چه کار می کند»
یکشنبه 26 مهرماه _ از ساعت 6 بعد از ظهر
مدرس : علیرضا مصطفی زاده