داوری پروژه‌ی طراحی برند و هویت سازمانی و روابط عمومی دوره‌ی هفتم یکساله‌‏ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
روز شنبه 22 اسفند 94 ، داوری پروژه‌های طراحی برند و هویت سازمانی و روابط عمومی، توسط هیأت داوران مدرسه‌ی ویژه متشکل از اعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان دوره (شهرزاد اسفرجانی، امراله فرهادی،افشین آشتی، نژده هوانسیان ، آرش وفاداری و یلدا فریور صدری) در مدرسه‌ی ویژه برگزار شد.

دانشجویان این دوره در چهار گروه تخصصی توانستند حاصل آموخته‌های خود را از درس‌های طراحی برند و هویت سازمانی و روابط عمومی در قالب یک طرح عملی حرفه‌ای پیشنهاد و ارائه دهند.