مدیریت خلاقیت در تبلیغات

مدرس: علیرضا مصطفی زاده
یک شنبه ها | 12 جلسه 3 ساعتهبزرگـتریـن آژانـسهای تبـلیـغاتی دنیـا شـهـرت و اعتـبارشـان را از مدیران خلاقیت خود کسب می کنند. چرا که مدیر خلاقیت نه تنها رهبری تیم های ایده پردازی برای خلق راه حل های ارتباطی موثر در تبلیغات را در دست دارد، بلکه مسئولیت ایجاد رویکردی خلاقانه در همه ی جنبه های فعالیت یک آژانس تبلیعاتی نیز بر عهده ی اوست.
در فضای تبلیغات امروز ایران اما، هنوز بسیاری از موضوعات و موقعیت ها آن چنان که باید و شاید تبیین نشده اند و علیرغم استفاده فراوان از آنها در ادبیات تبلیغات، دچار ابهام و گاه حتی تعبیری نادرست هستند.
این کـــارگــــاه سعی دارد تا ضـمن روشن نمودن مفهوم و معنی مدیریت خلاقیت به عنوان اصلی ترین حرفه در تبلیغات تجاری، چگونگی فعالیت و حیطه ی مسئولیت های آن را تشریح کند.
مدیر خلاقیت سکاندار حرکت رو به رشد آژانس های تبلیغاتی است. همان کسی که می تواند با آگاهی و شناخت از محیط، فرهنگ و واقعیت های جامعه خود به علاوه ی تفکر خلاق، نه تنها همه ی افراد یک آژانس را در حرفه خود ارتقا دهد، بلکه در سطحی وسیعتر به بهبود فضای تبلیغات در جامعه نیز یاری رساند.